مسابقات قهرماني استان تهران بهمن ماه برگزار مي‌شود