عليرضا نوبخت دبير هيئت خبر داد: مسابقات نچرالي كه قرار است برگزار شود زير نظر هيئت تهران نيست